کلاس پنجم

بسم تعالی

نام ونام خانوادگی:                                                   کلاس:                         تاریخ:      \     \  1392

 

 

نمونه سوالات ریاضی پنجم دبستان

 

۱- اگر عدد مخلوط  12 و چهار هفتم را به کسر تبدیل کنیم ،کدام یک از کسرهای زیر به دست می آید؟

الف) 87هفتم            ب) 55 هفتم                     ج) 88 چهارم                د) 84 هفتم

۲- کدام دسته از اعداد زیر بر 3 بخش پذیر نیست؟

الف)36 و 51             ب) 42 و 72                     ج) 87 و 90               د) 53 و 40

۳- از کسرهای زیر کدام بزرگ تر است؟

الف)2 دوازدهم            ب) 3 هیجدهم            ج)   5 بیستم            د) چهل هشتم

۴-مربعی که محیط آن 24 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

الف) 32                                      ب) 36                     ج) 24                        د) 48

۵- زهرا 7 پیراهن و فاطمه 8 پیراهن دوخته است. نسبت کار فاطمه به کل کار چیست؟

الف) 7 پانزدهم                ب) 7 هشتم                ج)  8 پانزدهم            د) 8 هفتم

۶- کدام یک از کسرهای زیر از یک پنجم بزرگ تر و از یک چهارم کوچک تر است؟

الف) 2چهارم                 ب) 5 چهارم                      ج) 5 بیست و پنجم             د) 9 چهلم

۷- پنج ششم18 تا برابر است با:

الف) 16 تا            ب) 30 تا            ج)15 تا       د) 17 تا

۸- مساحت مربعی که هر ضلع آن یک کیلومتر باشد چند متر مربع است؟

الف) هزار متر مربع        ب) یک کیلومتر مربع        ج)یک میلیون متر مربع          د) هیچکدام

۹-   380000 متر مربع یعنی:

الف) 380 هکتار        ب) 3800 هکتار                   ج) 38 هکتار          د) 38000 هکتار

۱۰- دو ساعت و چهارده دقیقه برابر است با:

الف) 6814 ثانیه              ب) 4080 ثانیه            ج) 8040 ثانیه             د)7214 ثانیه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ساعت 14:57  توسط زهرا  |